Social Links
Student Result
Loding...
Yashwant Education Society's UDISE NO - 27351104402

Yashwantrao Highschool & Junior College, Deorashtre.

|| प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः || Tal- Kadegaon Dist-Sangli Pin-415303
SEM-1 EXAMINATION RESULT 2023-24
Student Name - {{objResultDetailsInfo.StudName}} Std : - {{objResultDetailsInfo.StandardName}} Seat No. {{objResultDetailsInfo.SeatNo}}
Grade
Grade Cat. 91 To 100 81 To 90 71 To 80 61 To 70 51 To 60 41 To 50 31 To 40 21 To 30 20 > Less
Grade A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E1 E2
Reopen Date-{{objResultDetailsInfo.StrSchoolReopenDate}} Result- {{objResultDetailsInfo.Remark}}
Result Date : {{objResultDetailsInfo.StrResultDeclDate}}      

Yashwant Education Society's UDISE NO - 27351104402

Yashwantrao Highschool & Junior College, Deorashtre.

|| प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः || Tal- Kadegaon Dist-Sangli Pin-415303
SEM-1 EXAMINATION RESULT 2023-24
Student Name - {{objResultDetailsInfo.StudName}} Std : - {{objResultDetailsInfo.StandardName}} Seat No. {{objResultDetailsInfo.SeatNo}}
Reopen Date-{{objResultDetailsInfo.StrSchoolReopenDate}} Result- {{objResultDetailsInfo.Remark}}
Result Date : {{objResultDetailsInfo.StrResultDeclDate}}      

स्थापना-2003 || सदाचार:एव आदर्शनिती: || प्रथम मान्यता को. वि. 34346
शाळा सांकेतांक - 23.06.108
आदर्श गुरुकुल अकॅडमी मिणचे संचलित, UDISE NO - 27340306319

आदर्श गुरुकुल विद्यालय व ज्युनि. कॉलेज, पेठ वडगाव.

ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर 416112
वार्षिक निकाल पत्रक
विद्यार्थ्याचे नाव - {{objResultDetailsInfo.StudName}} इयत्ता : - {{objResultDetailsInfo.StandardName}} प. क्र. {{objResultDetailsInfo.SeatNo}}
श्रेणी तक्ता
गुणांचे वर्गातर 91 ते 100 81 ते 90 71 ते 80 61 ते 70 51 ते 60 41 ते 50 31 ते 40 21 ते 30 20 व त्या पेक्षा कमी
श्रेणी A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E1 E2
सुट्टीनंतर शाळा सुरू दिनांक-{{objResultDetailsInfo.StrSchoolReopenDate}} निकाल- {{objResultDetailsInfo.Remark}}
टीप: सदरची गुणपत्रिका भविष्यासाठी उपयोगी असल्याने सांभाळून ठेवावी, नवीन दिली जाणार नाही.
निकाल दिनांक : {{objResultDetailsInfo.StrResultDeclDate}}      
वर्गशिक्षक परीक्षा विभाग पर्यवेक्षक मुख्याध्यापिका

स्थापना-2003 || सदाचार:एव आदर्शनिती: || प्रथम मान्यता को. वि. 34346
आदर्श गुरुकुल अकॅडमी मिणचे संचलित, शाळा सांकेतांक - 23.06.108

आदर्श गुरुकुल विद्यालय व ज्युनि. कॉलेज, पेठ वडगाव.

ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर 416112 UDISE NO - 27340306319
वार्षिक निकाल पत्रक
विद्यार्थ्याचे नाव - {{objResultDetailsInfo.StudName}} इयत्ता : - {{objResultDetailsInfo.StandardName}} प. क्र. {{objResultDetailsInfo.SeatNo}}
श्रेणी तक्ता
गुणांचे वर्गातर 91 ते 100 81 ते 90 71 ते 80 61 ते 70 51 ते 60 41 ते 50 31 ते 40 21 ते 30 20 व त्या पेक्षा कमी
श्रेणी A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E1 E2
सुट्टीनंतर शाळा सुरू दिनांक-{{objResultDetailsInfo.StrSchoolReopenDate}} निकाल- {{objResultDetailsInfo.Remark}}
टीप: सदरची गुणपत्रिका भविष्यासाठी उपयोगी असल्याने सांभाळून ठेवावी, नवीन दिली जाणार नाही.
निकाल दिनांक : {{objResultDetailsInfo.StrResultDeclDate}}      
वर्गशिक्षक परीक्षा विभाग पर्यवेक्षक मुख्याध्यापिका

Est. 2008 || सदाचार:एव आदर्शनिती: || 1st Perm.-DED/KD/HS-2/NHSC/08-08/597-99
ADARSH GURUKUL ACADEMY'S SCHOOL INDEX NO. J23.06.036
ADARSH GURUKUL VIDYALAYA VA JR. COLLEGE, PETH VADGAON
TAL-HATKANANGALE DIST-KOLHAPUR 416112 UDISE NO - 27340306319
ANNUAL RESULT -
STUDENT'S NAME - {{objResultDetailsInfo.StudName}} STD : - {{objResultDetailsInfo.StandardName}} ROLL NO. {{objResultDetailsInfo.SeatNo}}
School reopens on- {{objResultDetailsInfo.StrSchoolReopenDate}}
Note : Preserve the result sheet as it is useful for future. It will not be issued again.
Result Date : {{objResultDetailsInfo.StrResultDeclDate}}      

Class Teacher Head of Exam Dept. Principal